Правила за членство

АЛЕС България

Асоциация на лабораторните експерти в строителството – България

Сдружението с нестопанска цел в обществена полза е юридическо лице, създадено в съответствие със ЗЮЛНЦ и ще бъде наричано по-долу за краткост „АЛЕС България“. То е самоуправляващо се, нерелигиозно и политически независимо сдружение и има за цел да популяризира дейностите, свързани с лабораторните изпитвания и калибриране.

Цели

 • 1. Да подпомага и защитава професионални интереси на своите членове.

 • 2. Да издига престижа на професиите им.

 • 3. Да съдейства за формиране на научно-техническа политика в областите, свързани с лабораторна и изпитвателна дейност.

 • 4. Да съдейства за изграждане на необходимите специфични и трайни познания, съзнание и отношение при тяхното практическо прилагане.

 • 5. Да съдейства за изграждане на необходимата нормативна база в Република България.

 • 6. Да пропагандира и издига ролята и значението на лабораторните изпитвания и калибриране, да съдейства за ефективното участие на България в европейските и международни структури и спогодби.

 • Сдружението се определя като юридическо лице за извършване на общественополезна дейност съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
 • Сдружението не разпределя печалба.

за информация

Атанас Атанасов
Председател на Управителен съвет
Валентин Беловски
Секретар

Членство

Член на сдружението може да бъде всяко юридическо лице свързано със строителството, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос. Юридическите лица членуват чрез определени от управителните си органи лица.

 • Членуването в сдружението е доброволно

 • В сдружението могат да участват български и чуждестранни физически и юридически лица

 • Членството в сдружението може да бъде пълноправно и асоциирано

 • Пълноправните членове имат право на един глас в Общото събрание

 • Асоциираните членове участват във всички дейности и мероприятия на сдружението

 • Асоциираните членове имат право да присъстват на Общото събрание без право на глас

Устав

на АЛЕС България


Въпроси

Защо да стана член?

За да се постигне една стратегическа цел са необходими много и различни ресурси. Чрез обединяване на усилия на различни организации и експерти под формата на сдружение, се постигат много по-лесно и бързо такива стратегически цели за бранша.

Предимства на членството

Членството в АЛЕС България носи доста предимства. Актуална информация за промяна в стандарти. Актуална информация в промяна на правилата и процедури за Акредитация и много други.

Как да стана член?

За да станете член попълнете молба, която ще бъде разгледана от Управителният съвет.

Членски внос

Размерът на членският внос се определя всяка година на общо събрание. За тази година е определен членски внос от 25 лв на месец за юридически лица и 10 лв. на месец за физически лица.


асоциация имаща за цел да обедини експертни специалисти в строителството.


© АЛЕС България | All rights reserved

Blue Art webdesign @ support WebOps