Предмет на основната нестопанска дейност е осъществяване на популяризирането на дейностите, свързани с лабораторните изпитвания и калибриране в област строителство.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Всеки пълноправен член има право
 1. Да участва в управлението на сдружението като избира и бъде избиран в управителните му органи;
 2. Да бъде информиран за дейността на сдружението;
 3. Да напуска сдружението доброволно.
Устав
Всеки пълноправен член е длъжен
 1. Да участва в работата на Общото събрание
 2. Да спазва настоящия устав;
 3. Да изпълнява решенията на Общото събрание и ръководните органи на сдружението;
 4. Да не използва сдружението за извършване на политическа агитация и дейност;
 5. Да не използва по какъвто и да е начин членството си в сдружение­то за цели, противоречащи на устава му;
 6. Да заплаща определения за текущата календарна година членски внос, съгласно решение на ОС.
Устав
Всеки асоцииран член има право
 1. Да бъде информиран за дейността на сдружението;
 2. Да напуска сдружението доброволно.
 3. Да бъде избиран от Общото събрание за пълноправен член на сдружението и да получи право на глас.
Устав
Всеки асоцииран член е длъжен
 1. Да спазва настоящия устав;
 2. Да изпълнява решенията на Общото събрание и ръководните органи на сдружението;
 3. Да не използва сдружението за извършване на политическа агитация и дейност;
 4. Да не използва по какъвто и да е начин членството си в сдружение­то за цели, противоречащи на устава му;
 5. Да заплаща определения за текущата календарна година членски внос, съгласно решение на ОС.
Устав

Членство

Членуването в сдружението е доброволно. В сдружението могат да участват български и чуждестранни физически и юридически лица.

Член 14. (5)

За задълженията на сдружението членът отговаря до размера на имуществените вноски, определени за текущата календарна година, съгласно решение на ОС. Членът не отговаря лично за задълженията на сдружението.

Член 14. (6)

Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване. Упражняването на членски права може да се предоставя на друго физическо лице с изрично пълномощно с нотариално удостоверен подпис.

До
Управителния съвет на АЛЕС-България

Молба

от

  Уважаеми дами и господа!

  Моля да разгледате нашата молба за членство в Асоциация на лабораторните експерти в строителството – България. Подавайки молбата за членство в органицията, заявяваме, че сме запознати и приемаме устава и правилата за членство на АЛЕС – България!
  Надяваме се молбата ни да бъде удовлетворена.


  асоциация имаща за цел да обедини експертни специалисти в строителството.


  © АЛЕС България | All rights reserved

  Blue Art webdesign @ support WebOps