АЛЕС

българия

Асоциация на
Лабораторните
Експерти в
Строителството

Ние сме асоциация имаща за цел да обедини независими лабораторни екперти.

Цели

 • Да подпомага и защитава професионални интереси на своите членове.
 • Да издига престижа на професиите им.
 • Да съдейства за формиране на научно-техническа политика в областите, свързани с лабораторна и изпитвателна дейност.
 • Да съдейства за изграждане на необходимите специфични и трайни познания, съзнание и отношение при тяхното практическо прилагане.
 • Да съдейства за изграждане на необходимата нормативна база в Република България
 • Да пропагандира и издига ролята и значението на лабораторните изпитвания и калибриране, да съдейства за ефективното участие на България в европейските и международни структури и спогодби.

Мисия

 • Да подпомага членовете при разясняване на нови нормативни актове, касаещи дейността им.
 • Да създава условия за повишаване на творческата и професионалната квалификация и изява.
 • Да участва с мнения препоръки и становища в областта на стандартизацията и акредитацията.
 • Да участва в съвети, конференции, технически комитети и други свързани с акредитацията и стандартизацията.
 • Да представлява интересите на своите членове пред държавни и общински органи, европейски институции и международни организации.
 • Да прави предложения за усъвършенстване на законодателството.
 • Да обсъжда и дава становища по проекти на нормативни.
 • Да предявява колективни искове за защита на правата на свои членове.
 • Да провежда редовни срещи (присъствени и дистанционни) на членовете на Сдружението за обсъждане и дискустиране по теми и въпроси, свързани с тяхната дейност.
 • Да проучва, набира и разпространява научни и технически знания, национални и международни постижения.
 • Да разширява контактите и сътрудничеството си с държавните институции, организации, фирми, органи за оценка на съответствието, институти и юридически лица с нестопанска цел, и висши учебни заведения.
 • Да съдейства, участва и дава становища при разработване, внедряване и усъвършенстване на проекти, програми, нормативни актове, стандарти, методически, технически и други документи.
 • Да извършва собствена просветна, учебна и други дейности и създава условия за свободна творческо- професионална изява на членовете си.
 • Да улеснява професионалните контакти и взаимодействие между своите членове в страната и сродни организации в чужбина, подпомага групови и лични инициативи, и творчески изяви.
 • Да организира и съдейства за обучение, квалификация и преквалификация на специалистите в областта на лабораторните изпитвания, калибриране и оценка на съответствието в област строителство.
 • Да оказва консултантска и друга помощ на своите членове.
 • Да участва в организирането на защитата на творческо- професионалните интереси на своите членове.
 • Да представлява своите членове пред държавни и общински институции, съдилища, неправителствени организации и други в страната и чужбина.
 • Да поддържа партньорски връзки с националния акредитационен орган.

Структура

Сдружението с нестопанска цел в обществена полза е юридическо лице, създадено в съответствие със ЗЮЛНЦ и ще бъде наричано по-долу за краткост „АЛЕС България“. То е самоуправляващо се, нерелигиозно и политически независимо сдружение и има за цел да популяризира дейностите, свързани с лабораторните изпитвания и калибриране.

25+

Члена

В нашата асоциация членуват лаборатории изпитващи различни материали и суровини.

5

Упра­вителен съвет

Управителният съвет е постоянно действащ орган за управление на сдружението.
1

Контрольор

Следи за съответствието на дейността на сдружението с настоящия устав и закона. Следи дали спрямо някой от членовете са налице предпоставките за отпадане на членството и уведомява Управителния съвет.

1

Председател на управителния съвет

Организира и ръководи текущата дейност на сдружението; Организира и ръководи заседанията на УС; Следи за изпълнение решенията на ОС и на УС; Представлява сдружението в отношенията с трети лица;
ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО
 • Общо събрание
 • Упра­вителен съвет
 • Председател на управителния съвет
 • Контрольор

Управителен съвет

Валентин Беловски
Секретар, член на Yправителният съвет
Благовеста Шинева
Член на Управителен съвет
Милена Димитрова
Член на Управителен съвет
Стамен Станев
Член на Управителен съвет

Председател

Атанас Атанасов
Председател на Управителен съвет

Контрольор

Виктория Иванова
Контрольор

Дейност
Средства
Бъдеще

Предмет на основната нестопанска дейност е осъществяване на популяризирането на дейностите, свързани с лабораторните изпитвания и калибриране в област строителство.

Сдружението по решение на Управителния съвет може да осъществява допълнителна стопанска дейност, свързана с постигане на определените с настоящия устав цели и задачи.


асоциация имаща за цел да обедини експертни специалисти в строителството.


© АЛЕС България | All rights reserved

Blue Art webdesign @ support WebOps