Начало / За нас

Асоциация на лабораторните експерти в строителството

обучение

Цели

 • Да подпомага и защитава професионални интереси на своите членове.
 • Да издига престижа на професиите им.
 • Да съдейства за формиране на научно-техническа политика в областите, свързани с лабораторна и изпитвателна дейност.
 • Да съдейства за изграждане на необходимите специфични и трайни познания, съзнание и отношение при тяхното практическо прилагане.
 • Да съдейства за изграждане на необходимата нормативна база в Република България
 • Да пропагандира и издига ролята и значението на лабораторните изпитвания и калибриране, да съдейства за ефективното участие на България в европейските и международни структури и спогодби.
обучение

Мисия

 • Да подпомага членовете при разясняване на нови нормативни актове, касаещи дейността им.
 • Да създава условия за повишаване на творческата и професионалната квалификация и изява.
 • Да участва с мнения препоръки и становища в областта на стандартизацията и акредитацията.
 • Да участва в съвети, конференции, технически комитети и други свързани с акредитацията и стандартизацията.
 • Да представлява интересите на своите членове пред държавни и общински органи, европейски институции и международни организации.
 • Да прави предложения за усъвършенстване на законодателството.
 • Да обсъжда и дава становища по проекти на нормативни.
обучение
 • Да съдейства, участва и дава становища при разработване, внедряване и усъвършенстване на проекти, програми, нормативни актове, стандарти, методически, технически и други документи.
 • Да извършва собствена просветна, учебна и други дейности и създава условия за свободна творческо- професионална изява на членовете си.
 • Да предявява колективни искове за защита на правата на свои членове.
 • Да провежда редовни срещи (присъствени и дистанционни) на членовете на Сдружението за обсъждане и дискустиране по теми и въпроси, свързани с тяхната дейност.
 • Да проучва, набира и разпространява научни и технически знания, национални и международни постижения.
 • Да разширява контактите и сътрудничеството си с държавните институции, организации, фирми, органи за оценка на съответствието, институти и юридически лица с нестопанска цел, и висши учебни заведения.
обучение
 • Да улеснява професионалните контакти и взаимодействие между своите членове в страната и сродни организации в чужбина, подпомага групови и лични инициативи, и творчески изяви.
 • Да организира и съдейства за обучение, квалификация и преквалификация на специалистите в областта на лабораторните изпитвания, калибриране и оценка на съответствието в област строителство.
 • Да оказва консултантска и друга помощ на своите членове.
 • Да участва в организирането на защитата на творческо- професионалните интереси на своите членове.
 • Да представлява своите членове пред държавни и общински институции, съдилища, неправителствени организации и други в страната и чужбина.
 • Да поддържа партньорски връзки с националния акредитационен орган.
обучение

Структура

Сдружението с нестопанска цел в обществена полза е юридическо лице, създадено в съответствие със ЗЮЛНЦ и ще бъде наричано по-долу за краткост „АЛЕС България“. То е самоуправляващо се, нерелигиозно и политически независимо сдружение и има за цел да популяризира дейностите, свързани с лабораторните изпитвания и калибриране.

Пълно правни членове

 • ВН ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
 • ГБС – ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО АД
 • ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ ЕАД
 • Ен Джи Ен ООД
 • ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
 • ЛАБКОНСУЛТ ПЛЮС ООД
 • ЛАБТЕСТ 2000 ЕООД
 • ПТС БЪЛГАРИЯ ООД
 • ПЪТНА КОМПАНИЯ ЕАД
 • РаТек ООД
 • ТЕХНОТЕСТ ООД
 • ТРА ЕООД
 • ЦИЕС ЕООД

Дейност. Средства. Бъдеще

Предмет на основната нестопанска дейност е осъществяване на популяризирането на дейностите, свързани с лабораторните изпитвания и калибриране в област строителство.

Сдружението по решение на Управителния съвет може да осъществява допълнителна стопанска дейност, свързана с постигане на определените с настоящия устав цели и задачи.

Устав

Управителен съвет

Председателят на Управителния съвет – Организира и ръководи текущата дейност на сдружението; Организира и ръководи заседанията на УС; Следи за изпълнение решенията на ОС и на УС; Представлява сдружението в отношенията с трети лица;

Контрольорът – Следи за съответствието на дейността на сдружението с настоящия устав и закона. Следи дали спрямо някой от членовете са налице предпоставките за отпадане на членството и уведомява Управителния съвет.

секретар

инж. Атанас Атанасов

Председател на Управителен съвет

секретар

инж. Виктория Иванова

Контрольор

секретар

инж. Валентин Беловски

Секретар, член на Yправителният съвет

секретар

инж. Милена Димитрова

Член на Управителен съвет

секретар

инж. Благовеста Шинева

Член на Управителен съвет

секретар

Владимир Николов

Член на Управителен съвет