За нас

АЛЕС

българия

Асоциация на
Лабораторните
Експерти в
Строителството

Ние сме асоциация имаща за цел да обедини независими лабораторни екперти.

Цели

 • Да подпомага и защитава професионални интереси на своите членове.
 • Да издига престижа на професиите им.
 • Да съдейства за формиране на научно-техническа политика в областите, свързани с лабораторна и изпитвателна дейност.
 • Да съдейства за изграждане на необходимите специфични и трайни познания, съзнание и отношение при тяхното практическо прилагане.
 • Да съдейства за изграждане на необходимата нормативна база в Република България
 • Да пропагандира и издига ролята и значението на лабораторните изпитвания и калибриране, да съдейства за ефективното участие на България в европейските и международни структури и спогодби.

Мисия

 • Да подпомага членовете при разясняване на нови нормативни актове, касаещи дейността им.
 • Да създава условия за повишаване на творческата и професионалната квалификация и изява.
 • Да участва с мнения препоръки и становища в областта на стандартизацията и акредитацията.
 • Да участва в съвети, конференции, технически комитети и други свързани с акредитацията и стандартизацията.
 • Да представлява интересите на своите членове пред държавни и общински органи, европейски институции и международни организации.
 • Да прави предложения за усъвършенстване на законодателството.
 • Да обсъжда и дава становища по проекти на нормативни.
 • Да предявява колективни искове за защита на правата на свои членове.
 • Да провежда редовни срещи (присъствени и дистанционни) на членовете на Сдружението за обсъждане и дискустиране по теми и въпроси, свързани с тяхната дейност.
 • Да проучва, набира и разпространява научни и технически знания, национални и международни постижения.
 • Да разширява контактите и сътрудничеството си с държавните институции, организации, фирми, органи за оценка на съответствието, институти и юридически лица с нестопанска цел, и висши учебни заведения.
 • Да съдейства, участва и дава становища при разработване, внедряване и усъвършенстване на проекти, програми, нормативни актове, стандарти, методически, технически и други документи.
 • Да извършва собствена просветна, учебна и други дейности и създава условия за свободна творческо- професионална изява на членовете си.
 • Да улеснява професионалните контакти и взаимодействие между своите членове в страната и сродни организации в чужбина, подпомага групови и лични инициативи, и творчески изяви.
 • Да организира и съдейства за обучение, квалификация и преквалификация на специалистите в областта на лабораторните изпитвания, калибриране и оценка на съответствието в област строителство.
 • Да оказва консултантска и друга помощ на своите членове.
 • Да участва в организирането на защитата на творческо- професионалните интереси на своите членове.
 • Да представлява своите членове пред държавни и общински институции, съдилища, неправителствени организации и други в страната и чужбина.
 • Да поддържа партньорски връзки с националния акредитационен орган.

Структура

Сдружението с нестопанска цел в обществена полза е юридическо лице, създадено в съответствие със ЗЮЛНЦ и ще бъде наричано по-долу за краткост „АЛЕС България“. То е самоуправляващо се, нерелигиозно и политически независимо сдружение и има за цел да популяризира дейностите, свързани с лабораторните изпитвания и калибриране.

25+

Члена

В нашата асоциация членуват лаборатории изпитващи различни материали и суровини.

 • 5

  Упра­вителен съвет

  Управителният съвет е постоянно действащ орган за управление на сдружението.
 • 1

  Контрольор

  Следи за съответствието на дейността на сдружението с настоящия устав и закона. Следи дали спрямо някой от членовете са налице предпоставките за отпадане на членството и уведомява Управителния съвет.

1

Председател на управителния съвет

Организира и ръководи текущата дейност на сдружението;
Организира и ръководи заседанията на УС;
Следи за изпълнение решенията на ОС и на УС;
Представлява сдружението в отношенията с трети лица;
ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО
 • Общо събрание
 • Упра­вителен съвет
 • Председател на управителния съвет
 • Контрольор

Управителен съвет

  • инж. Валентин Беловски

   Секретар, член на Yправителният съвет

  • инж. Благовеста Шинева

   Член на Управителен съвет

  • инж. Милена Димитрова

   Член на Управителен съвет

                Владимир Николов – Член на Управителен съвет

Председател

инж. Атанас Атанасов

Председател на Управителен съвет

Контрольор

инж. Виктория Иванова

Контрольор

пълноправни
членове

Дейност
Средства
Бъдеще

Предмет на основната нестопанска дейност е осъществяване на популяризирането на дейностите, свързани с лабораторните изпитвания и калибриране в област строителство.

Сдружението по решение на Управителния съвет може да осъществява допълнителна стопанска дейност, свързана с постигане на определените с настоящия устав цели и задачи.

Устав


асоциация имаща за цел да обедини експертни специалисти в строителството.


© АЛЕС България | All rights reserved

Blue Art webdesign @ support WebOps