Начало / Правила за членство

АЛЕС България

Асоциация на лабораторните експерти в строителството – България Сдружението с нестопанска цел в обществена полза е юридическо лице, създадено в съответствие със ЗЮЛНЦ и ще бъде наричано по-долу за краткост „АЛЕС България“. То е самоуправляващо се, нерелигиозно и политически независимо сдружение и има за цел да популяризира дейностите, свързани с лабораторните изпитвания и калибриране.

Цели

  1. Да подпомага и защитава професионални интереси на своите членове.
  2. Да издига престижа на професиите им.
  3. Да съдейства за формиране на научно-техническа политика в областите, свързани с лабораторна и изпитвателна дейност.
  4. Да съдейства за изграждане на необходимите специфични и трайни познания, съзнание и отношение при тяхното практическо прилагане.
  5. Да съдейства за изграждане на необходимата нормативна база в Република България.
  6. Да пропагандира и издига ролята и значението на лабораторните изпитвания и калибриране, да съдейства за ефективното участие на България в европейските и международни структури и спогодби.

Сдружението се определя като юридическо лице за извършване на общественополезна дейност съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Сдружението не разпределя печалба.

Въпроси

За да се постигне една стратегическа цел са необходими много и различни ресурси. Чрез обединяване на усилия на различни организации и експерти под формата на сдружение, се постигат много по-лесно и бързо такива стратегически цели за бранша.

Членството в АЛЕС България носи доста предимства. Актуална информация за промяна в стандарти. Актуална информация в промяна на правилата и процедури за Акредитация и много други.

За да станете член попълнете молба, която ще бъде разгледана от Управителният съвет.

Размерът на членският внос се определя всяка година на общо събрание. За тази година е определен членски внос от 25 лв на месец за юридически лица и 10 лв. на месец за физически лица.