Начало / Устав

УСТАВ

на сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност

АЛЕС България,

приет на Учредително събрание, състояло се в гр. София на 26.04.2021

Чл. 1. Сдружението с нестопанска цел в обществена полза е юридическо лице, създадено в съответствие със ЗЮЛНЦ и ще бъде наричано по-долу за краткост „АЛЕС България“. То е самоуправляващо се, нерелигиозно и политически независимо сдружение и има за цел да популяризира дейностите, свързани с лабораторните изпитвания и калибриране.

НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

чл. 2. Наименованието на сдружението е „Асоциация на лабораторните експерти в строителството – България”. Наименованието се изписва и на английски език: „Association of Laboratory Experts in Construction – Bulgaria”.

чл. 3. Седалището и адресът на управление на сдружението е: Република България, област Хасково, община Хасково, гр. Хасково, ул. “Планински изглед” №3

ОПРЕДЕЛЯНЕ ВИДА НА ДЕЙНОСТТА

чл. 4. Сдружението се определя като юридическо лице за извършване на общественополезна дейност съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Сдружението не разпределя печалба.

СРОК

чл. 5. Сдружението се учредява без срок.

ЦЕЛИ

чл. 6. Сдружението има за цел:

 • Да подпомага и защитава професионални интереси на своите членове.
 • Да издига престижа на професиите им.
 • Да съдейства за формиране на научно-техническа политика в областите, свързани с лабораторна и изпитвателна дейност.
 • Да съдейства за изграждане на необходимите специфични и трайни познания, съзнание и отношение при тяхното практическо прилагане.
 • Да съдейства за изграждане на необходимата нормативна база в Република България.
 • Да пропагандира и издига ролята и значението на лабораторните изпитвания и калибриране, да съдейства за ефективното участие на България в европейските и международни структури и спогодби.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

чл. 7. Сдружението ще постига целите си, като:

 • Подпомага членовете при разясняване на нови нормативни актове, касаещи дейността им.
 • Създава условия за повишаване на творческата и професионалната им квалификация и изява.
 • Участва с мнения препоръки и становища в областта на стандартизацията и акредитацията позовавайки се на опита от своите експерти и специалисти от органите за оценка на съответствието.
 • Участва в съвети, конференции, технически комитети и други свързани с акредитацията и стандартизацията.
 • Осъществява дейности на Национално представена организация, вкл. като представлява интересите на своите членове пред държавни и общински органи, европейски институции и други международни организации, като прави предложения за усъвършенстване на законодателството, обсъжда и дава становища по проекти на нормативни актове и като предявява колективни искове за защита на правата на свои членове.
 • Провеждане на редовни срещи (присъствени и дистанционни) на членовете на Сдружението за обсъждане и дискустиране по теми и въпроси, свързани с тяхната дейност.
 • Проучва, набира и разпространява научни и технически знания, национални и международни постижения, опит чрез издаване на печатни издания, конференции, семинари, дискусии, курсове, изложби и други научно-технически и информационни прояви на национално и регионално равнище, с/и без международно участие.
 • Разширява контактите и сътрудничеството си с държавните институции, организации, фирми, органи за оценка на съответствието, институти и юридически лица с нестопанска цел, и висши учебни заведения, свързани с дейностите по изпитване, калибриране, стандартизация, сертификация, акредитация , оценка на съответствието и управление на качеството.
 • Съдейства, участва и дава становища при разработване, внедряване и усъвършенстване на проекти, програми, нормативни актове, стандарти, методически, технически и други документи.
 • Извършва собствена просветна, учебна и други дейности и създава условия за свободна творческо- професионална изява на членовете си.
 • Улеснява професионалните контакти и взаимодействие между своите членове в страната и сродни организации в чужбина, подпомага групови и лични инициативи, и творчески изяви.
 • Организира и съдейства за обучение, квалификация и преквалификация на специалистите в областта на лабораторните изпитвания, калибриране и оценка на съответствието в област строителство.
 • Награждава специалисти и организации за постижения и за издигане ролята и престижа на АЛЕС България.
 • Оказва консултантска и друга помощ на своите членове.
 • Участва в организирането на защитата на творческо- професионалните интереси на своите членове.
 • Представлява своите членове пред държавни и общински институции, съдилища, неправителствени организации и други юридически лица по предмета на дейността си в страната и чужбина.
 • Поддържа партньорски връзки с националния акредитационен орган, като участва в неговите структури с участия в комисии, съвети и комитети, и дава експертно мнение за въпроси свързани с дейността и интересите на членовете си.
 • Създава работни групи (технически експертни съвети), състоящи се от нечетен брой членове с цел извършването на конкретни дейности или представянето на становища, отнасящи се до дейността на сдружението и представляващи интерес за неговите членове.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

чл. 8. За постигане на целите си сдружението извършва следните дейности: (1) Предмет на основната нестопанска дейност е осъществяване на популяризирането на дейностите, свързани с лабораторните изпитвания и калибриране в област строителство;

(2) Предмет на допълнителна стопанска дейност

 1. Сдружението по решение на Управителния съвет може да осъществява допълнителна стопанска дейност, свързана с постигане на определените с настоящия устав цели и задачи

(3) Допълнителната стопанска дейност ще има следния предмет: организиране на обучителни дейности; организиране на събития – конференции, семинари, кръгли маси, форуми, фестивали и др.; квалификация и професионална подготовка; рекламна; консултантска; информационна дейност; проучване и анализи; изработване на препоръки и предложения за формиране на политики; обмен на добри практики с други организации; разработване и реализация на проекти на местно, регионално и/или национално ниво; реализиране на други дейности, свързани с постигане целите на Сдружението, допустими от националното законодателство.

(4) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определяни от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони;

(5) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на сдружението;

ЧЛЕНСТВО. ВЪЗНИКВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

чл. 9. (1) Членуването в сдружението е доброволно. В сдружението могат да участват български и чуждестранни физически и юридически лица.

(2) Членството в сдружението може да бъде пълноправно и асоциирано.

(3) Пълноправните членове имат право на един глас в Общото събрание.

(4) Асоциираните членове участват във всички дейности и мероприятия на сдружението. Асоциираните членове имат право да присъстват на Общото събрание без право на глас. Асоцииран член може да придобие право на глас само с решение на пълноправните членове в Общото събрание. Решението се приема с пълно мнозинство от присъстващите.

чл. 10. Член на сдружението може да бъде всяко юридическо лице свързано със строителството, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос. Юридическите лица членуват чрез определени от управителните си органи лица.

чл. 11. Член на сдружението може да бъде всяко пълнолетно лице свързано със строителството, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.

чл. 12. Членовете на сдружението се приемат от Общото събрание. Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, който разглежда молбата задължително в едномесечен срок и внася кандидатурата в Общото събрание. Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство.

чл.13. Политически партии и лица, членове на политически партии не могат да бъдат членове на сдружението.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

чл. 14. (1) Всеки пълноправен член на сдружението има право:

 1. Да участва в управлението на сдружението като избира и бъде избиран в управителните му органи;
 2. Да бъде информиран за дейността на сдружението;
 3. Да напуска сдружението доброволно.

(2) Всеки пълноправен член на сдружението е длъжен:

 1. Да участва в работата на Общото събрание
 2. Да спазва настоящия устав;
 3. Да изпълнява решенията на Общото събрание и ръководните органи на сдружението;
 4. Да не използва сдружението за извършване на политическа агитация и дейност;
 5. Да не използва по какъвто и да е начин членството си в сдружение­то за цели, противоречащи на устава му;
 6. Да заплаща определения за текущата календарна година членски внос, съгласно решение на ОС.

(3) Всеки асоцииран член на сдружението има право:

 1. Да бъде информиран за дейността на сдружението;
 2. Да напуска сдружението доброволно.
 3. Да бъде избиран от Общото събрание за пълноправен член на сдружението и да получи право на глас.

(4) Всеки асоцииран член на сдружението е длъжен:

 1. Да спазва настоящия устав;
 2. Да изпълнява решенията на Общото събрание и ръководните органи на сдружението;
 3. Да не използва сдружението за извършване на политическа агитация и дейност;
 4. Да не използва по какъвто и да е начин членството си в сдружение­то за цели, противоречащи на устава му;
 5. Да заплаща определения за текущата календарна година членски внос, съгласно решение на ОС.

(5) За задълженията на сдружението членът отговаря до размера на имуществените вноски, определени за текущата календарна година, съгласно решение на ОС. Членът не отговаря лично за задълженията на сдружението.

(6) Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване. Упражняването на членски права може да се предоставя на друго физическо лице с изрично пълномощно с нотариално удостоверен подпис.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

чл. 15. (1) Членството се прекратява:

 1. С едностранно волеизявление до сдружението;
 2. Със смъртта или с поставянето под пълно запрещение на член – физическо лице;
 3. С изключване;
 4. При отпадане;
 5. При встъпване в членство към политическа партия
 6. С прекратяването или преобразуването на юридическо лице – член на сдружението;

(2) Прекратяването по т. 1 на предходната алинея се извършва с писмено заявление, отправено до Управителния съвет, който го съобщава на следващото Общо събрание;

(3) При прекратяване на членството, имуществените отношения между бившия член или правоприемниците му и сдружението се уреждат след приемане на годишния счетоводен отчет от Общото събрание. В случай на непогасени задължения на бившия член към сдружението се извършва прихващане от вземанията му от сдружението, ако има такива.

(4) Член на сдружението може да бъде изключен, когато:

 1. Грубо е нарушил настоящия устав или не изпълнява решение на Общото събрание;
 2. Провежда политическа агитация или дейност в или чрез сдружението;
 3. Уронва авторитета на сдружението;
 4. Извършва други действия, които противоречат на целите на сдружението и правят членството му несъвместимо.

(5) Всеки член на сдружението може да прави предложение за изключване на друг член до Управителния съвет, който е длъжен да го внесе за разглеждане на следващото Общо събрание.

(6) Решението за изключване се взема от Управителния съвет на Сдружението при действия противоречащи на законите на Република България или на този Устав. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението.

(7) Предпоставки за отпадане на членството са налице, когато без извинителни причини някой от членовете не е заплатил членския си внос за четири последователни месеца или системно не участва в дейността на сдружението. Тези обстоятелства се констатират по документите на сдружението от Управителния съвет, който обсъжда всеки конкретен случай и взема окончателно решение.

ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

чл. 16. (1) Органи на сдружението са: Общо събрание, Упра­вителен съвет, Председател на управителния съвет и Контрольор.

(2) Върховен орган е Общото събрание.

(3) Органи на управление са Упра­вителен съвет и Председател на управителния съвет.

(4) Контролен орган е Контрольор.

чл. 17. Върховен орган на сдружението е Общото събрание, което се състои от пълноправните членове.

ОБЩО СЪБРАНИЕ. ПРАВОМОЩИЯ

чл. 18. Общото събрание се състои от пълноправните членове на сдружението, които са всички учредители на сдружението.

Общото събрание

 1. Изменя и допълва устава;
 2. Избира и освобождава членове на управителния съвет и контрольора;
 3. Приема и изключва членове;
 4. Взема решения за откриване и закриване на клонове;
 5. Взема решения за учредяване и участие в търговски дружества и други организации;
 6. Взема решения за участие в международни организации;
 7. Взема решения за преобразуване или прекратяване на сдружението;
 8. Приема бюджета на сдружението;
 9. Взема решения относно размера на членския внос или на иму­ществените вноски, както и за освобождаване на определени членове от тях;
 10. Приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
 11. Приема отчета за дейността на управителния съвет и го освобождава от отговорност;
 12. Отменя решенията на други органи на сдружението, които противо­речат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
 13. Взема решения за отчуждаване на недвижими имоти на сдружението и за обременяването им с вещни тежести;
 14. Взема решения по въпроси, предложени от другите органи на сдружението.
 15. Взема решения за създаване на работни групи (технически експертни съвети) и избира техните членове;
 16. Избира председател от членовете на управителният съвет, който управлява и представлява сдружението.
 17. Приема вътрешните актове на сдружението;
 18. Назначава ликвидаторите при прекратяване на сдружението, освен в случаите на несъстоятелност.
 19. Възлага извършването на действия по контрол на контрольорът.

чл. 19. Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението.

чл. 20. (1) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава. Тези спорове се повдигат пред съда по регистрацията на сдружението от всеки член на сдруже­нието или на негов орган или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

(2) Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересованите членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по- късно от една година от датата на вземане на решението.

МНОЗИНСТВО ПРИ ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

чл. 21. Решенията на Общото събрание се вземат с пълно мнозинство от присъст­ващите.

чл. 22. С мнозинство 2/3 от присъстващите на събранието членове се вземат решенията за:

Изменение и допълнение на устава; Преобразуване или прекратяване на сдружението; Отчуждаване на недвижими имоти на сдружението и за обременяването им с вещни права. чл. 23. Всички останали решения се вземат с мнозинство повече от полови­ната от присъстващите.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

чл. 24. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете на сдружението. Ако в последния случай в срок от един месец управителният съвет не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

(2) Свикването на Общото събрание се извършва с покана, изпратена по електронната поща до всеки член на сдружението. Получаването на поканата и запознаването със съдържанието й трябва да бъде потвърдено от всеки член чрез изпращане на отговор до електронната поща на свикващия Общото събрание. Свикването на Общото събрание се оповестява и чрез публикуване на поканата в интернет – страницата /сайта/ на Сдружението. Поканата се публикува и изпраща най-малко 30 дни преди провеждане на Общото събрание.

(3) Поканата трябва да съдържа мястото, дневния ред, датата, часа за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(4) По въпроси, които не са включени в обявения дневен ред, се взема решение само след съгласието на всички пълноправни членове за промяна на дневният ред.

(5) В поканата за свикване на Общо събрание, изпратена по електронната поща, членовете могат да поискат събранието да се проведе чрез видеоконференция (дистанционно заседание), при спазване на техническите изисквания за извършване на съответните действия в електронна форма и начините на извършването им, а именно:

 1. посочване на точната платформа, чрез която ще се проведе събранието и линк към събитието;
 2. използваната комуникационна връзка да позволява едновременното предаване и приемане на образ и звук;
 3. действията по обсъждане на текущите въпроси да се възприемат от всички участници в събранието, намиращи се на различни места;
 4. възможност за извършването на запис от видеоконференцията.
 5. Протокол от проведената видеоконференция (дистанционно заседание) ще бъде изготвен от избран протоколчик. Протоколът се води според изискванията на закона. Протоколът от Общото събрание се подписва електронно от председателя и секретаря на събранието. Към протокола се изготвя списък на присъстващите членове, който се подписва от всички участници с електронен подпис.Електронният протокол и електронните списъци се съхраняват в специална книга, която се съхранява при Председателя.

„Видеоконференция“ по смисъла на този Устав е комуникационна връзка чрез техническо средство за едновременно предаване и приемане на образ и звук между участници в Общото събрание, намиращи се на различни места, позволяваща записване и съхраняване на информацията на електронен носител.“

(6) За присъствено проведено заседание на Общото събрание се води протокол в специалната книга. Протоколът се води според изискванията на закона. Протоколът от Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието. Към протокола се изготвя списък на присъстващите членове, който се подписва от всеки участник. Към протокола се прибавят присъствения списък и всички документи, свързани със свикване на Общото събрание.

(7) Редовно заседание на ОС се провежда най-малко веднъж годишно.

КВОРУМ

чл. 25. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

ГЛАСУВАНЕ чл. 26. Всеки пълноправен член на Общото събрание има право на един глас. На заседанията на сдружението всеки член юридическо лице се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено физическо лице.

ОГРАНИЧЕНИЕ ПРИ ГЛАСУВАНЕ

чл. 27. Член на Общо събрание няма право на глас, когато се решават въпроси отнасящи се до:

Него; Неговия съпруг/а; Роднини по права линия без ограничения; Роднини по съребрена линия – до четвърта степен; Роднини по сватовство – до втора степен включително; Юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

чл. 28. Управителният съвет е постоянно действащ орган за управление на сдружението.

чл. 29. (1) Управителният съвет е в състав от 5 физически лица, избрани от пълноправните членове на сдру­жението на учредителното събрание с мандат за 5 години.

ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ чл. 30. Управителният съвет:

Представлява сдружението и определя обема на представителна власт на отделни негови членове; Осигурява изпълнението на решенията на общото събрание; Разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на ЗЮЛНЦ и настоящия устав; Подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет; Подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдру­жението; Определя реда и организира извършването на дейността на сдру­жението, включително и тази в обща полза и носи отговорност за това; Определя адреса на сдружението; Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган; Изпълнява задълженията, предвидени в устава; Взема решения за членуване в други сдружения с нестопанска цел на територията на страната, както и за кандидатстване по проекти и програми. Уведомява контрольора за заседания на Управителният съвет

ЗАСЕДАНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

чл. 31. (1) Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя.

(2) Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет и при писмено искане на 2/3 от членовете му. Ако в този случай председателят не свика заседание на управителния съвет в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на управителния съвет.

(3) Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанието присъстват най-малко трима от членовете му.

(4) За присъстващ се счита член на УС, с който има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(5) Управителният съвет може да взема решения и без да бъде проведено заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

(6) Управителния съвет се събира на редовно заседание най-малко два пъти годишно.

(7) Управителния съвет може да провежда дистанционни заседания в съответствие с правилата за видеоконференция, разписани в този Устав.

МНОЗИНСТВО ПРИ ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

чл. 32. (1) С мнозинство повече от половината от общия брой на членовете на управителния съвет се вземат решенията по следните въпроси:

 1. Дали управителният съвет или определено от него лице ще извършат ликвидацията;
 2. Разпореждане с имуществото на сдружението;
 3. Определяне на реда и организиране извършването на дейността на сдружението, вкл. и тази в обща полза;
 4. Вземане на решения за членуване в други сдружения с нестопанска цел на територията на страната.

(2) Всички останали решения на управителния съвет се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите на заседанието негови членове.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

чл. 33. Председателят на управителния съвет:

 1. Организира и ръководи текущата дейност на сдружението;
 2. Организира и ръководи заседанията на УС;
 3. Следи за изпълнение решенията на ОС и на УС;
 4. Представлява сдружението в отношенията с трети лица;
 5. Изготвя щатно разписание на служителите и сключва, изменя и прекратява трудовите им договори;
 6. Следи за програми и проекти, съответстващи на целите на сдружението, и го представлява при участието му в конкурсите за възлагане на изпълнението им;
 7. Сключва договори за изпълнението на програми и проекти с финансиращите ги организации; 8 Изготвя и внася за разглеждане пред УС и ОС счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите за изтеклата финансова година, и проект за бюджет за текущата година.

КОНТРОЛЬОР

чл. 34. Контрольорът е орган, който:

 1. Следи за съответствието на дейността на сдружението с настоящия устав и закона. Следи дали спрямо някой от членовете са налице предпоставките за отпадане на членството /чл. 15, ал. 7/ и уведомява Управителния съвет
 2. Извършва други действия по контрол, възложени му от Общото събрание.
 3. Може да присъства на заседанията на Управителният съвет, без право на глас.

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ВОДЕНЕ НА КНИГИ

чл. 35. Сдружението води специални книги за протоколите от заседанията на колективните си органи. Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето изготвило протокола удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му. Книгите и цялата документация на сдружението се съхранява при Председателя.

ИМУЩЕСТВО

чл. 36. Приходите на сдружението се формират от:

 1. Членският внос и начинът на неговото плащане се определят всяка календарна година с решение на Общото събрание и се публикува на сайта на сдружението.
 2. Субсидии, завещания, дарения, спонсорство;
 3. Целево финансиране на проекти, разработки и други дейности, предвидени в устава;
 4. Стопанска дейност, осъществявана при спазване изискванията на ЗЮЛНЦ.
 5. Други приходи, осъществени по позволен от закона начин. чл. 37.

Имуществото на сдружението може да се ползва само за определените в този устав цели.

чл. 38. Разходването на имуществото може да бъде възмездно или безвъзмездно.

чл. 39. Имуществото не може да се разпредели или ползва безвъзмездно от лицата, посочени в чл. 41, ал. 3, т. от 1 до 4 от ЗЮЛНЦ.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ, ЛИКВИДАЦИЯ

чл. 40. Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза

чл.41. При ликвидация ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на юридическото лице с нестопанска цел.

чл. 42. Сдружението се прекратява:

 1. С решение на Общото събрание;
 2. С решение на окръжния съд в предвидените от закона случаи.
 3. При обявяване в несъстоятелност. чл. 43. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация при спазване разпоредбите на ЗЮЛНЦ и ТЗ.

(2) Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се предоставя на най-близкото по седалище сдружение, определено за общественополезна дейност със същия или сходен предмет, а ако такова не съществува, се предава на общината съгласно разпоредбите на чл. 44 от ЗЮЛНЦ.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

чл. 44. Промени в настоящия устав могат да бъдат извършвани по реда, предвиден в него и в ЗЮЛНЦ.

чл. 45. За неуредените случай в този устав се прилагат законите на Р България.

чл. 46. Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на Учредително събрание на сдружението, в уверение на което същите са положили своя подпис под този Устав.