Поправка на БДС EN 12350-7:2019/AC:2022

Поправка на БДС EN 12350-7:2019/AC:2022

От 14.04.2022 е публикувана поправка на БДС EN 12350-7:2019/AC:2022. Докумнетът е наличен безплатно на страницата на БИС.

Също така може да бъде намерен и в членската зона за всички членове на АЛЕС – България.