Нова версия на стандарт за асфалтови смеси – май 2022

Нова версия на стандарт за асфалтови смеси – май 2022

На 16.05.2022 г. Българският институт по стандартизация публикува нова версия на стандарт БДС EN 12697-36.

На 18.05.2022 ще е наличен сравнителният анализ в членската зона за всички членове на АЛЕС – България.