Стандарт, отменен без замяна

Стандарт, отменен без замяна

На 17.06.2022 г. Българският институт за стандартизация (БИС) отмени действието на стандарт БДС EN 12697-9:2004 „Асфалтови смеси. Методи за изпитване на горещи асфалтови смеси. Част 9: Определяне на сравнителна плътност“, по който се определя характеристиката “степен на уплътняване“ на продукт асфалтови смеси.

Стандартът е отменен без замяна. Лабораториите-членове на АЛЕС-България, които имат в обхвата си на акредитация цитираният по-горе стандарт, следва да уведомят органа за акредитация относно настъпилата промяна, както и за тяхното намерение по отношение на по-нататъшното му прилагане или неприлагане.

Членовете, които ще преустановят прилагането на БДС EN 12697-9 следва да уведомят за това органа за акредитация посредством писмо, съпроводено с декларация за доброволно ограничаване на обхвата на акредитация.

Тези членове, които ще продължат да прилагат стандарта, трябва ясно и недвусмислено да отбележат във всички свои записи (от системата за управление и приложенията на органа за акредитация), че съответният метод е „отменен, но не e заменен по отношение на метода на изпитване“.

Примери на уведомителни писма за случаите за по-нататъшното прилагане или неприлагане на стандарта са качени в членската зона.